O projekcie

Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin OSI Doliny Baryczy. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2021 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Żmigród, Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie minimum 324 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 7,82 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 6,08 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1 551 ton równoważnika CO2.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 7 podmiotów. Jego Liderem jest Gmina Żmigród, Partnerami pozostałe ww. gminy. Lider pełni równocześnie rolę Grantodawcy, który odpowiada za wdrożenie i zarządzanie projektem grantowym oraz jego monitorowanie w okresie trwałości. W powyższych działaniach wspierany będzie przez Partnerów.

Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury.

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny gmin uczestniczących w realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Wszyscy ww. Grantobiorcy muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/ których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Wszystkie złożone w terminie wnioski o udzielenie grantu poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami wyboru Grantobiorców. Ocena spełnienia kryteriów odbywa się w szczególności na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami oraz oświadczeń Grantobiorcy.

Wśród kryteriów wyboru Grantobiorców wyróżnia się kryteria formalne i kryteria merytoryczne.

Kryteria formalne dzielą się na:

Kryteria merytoryczne dzielą się na:

Wsparcie otrzymają wnioski o udzielenie grantu, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne oraz które uzyskają największą liczbę punktów (uwzględniając dostępną w naborze alokację środków przeznaczonych na wsparcie).

Do wniosku o udzielenie grantu należy obligatoryjnie dołączyć uproszczony audyt energetyczny sporządzony dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/ wielorodzinnym budynku mieszkalnym, objętego wsparciem we wniosku o udzielenie grantu. Uproszczone audyty energetyczne mogą zostać sporządzone jedynie przez wymienione w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego podmioty wyłonione przez Grantodawcę. Wobec powyższego Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek o udzielenie grantu, zobowiązani są do zgłoszenia potrzeby sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego dla swoich nieruchomości, w terminie i w formie wskazanej również w ww. Ogłoszeniu.

W czasie trwania naboru, każda gmina organizuje co najmniej jedno spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców ze swojego terenu (Lider bierze w nim udział w roli prowadzącego). W jego trakcie odbędzie się także prelekcja podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu (lokalnej społeczności), promująca postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności zasobów naturalnych lub obniżenia niskiej emisji (ww. prelekcję zapewnia Lider - zlecenie). Ponadto każda gmina organizuje punkt kontaktowy dla Grantobiorców ze swojego terenu, funkcjonujący w okresie trwania naboru, w którym przez pracowników urzędu gminy udzielane będzie wsparcie dla Grantobiorców m. in. w zakresie przygotowania wniosków o udzielenie grantu. W ich ramach przewidziano również dyżury ekspertów, którzy będą udzielać merytorycznych porad Grantobiorcom, np. w zakresie wyboru źródła ciepła, oszacowania zapotrzebowania na energię z OZE, itp. (ww. wsparcie merytoryczne zapewnia Lider - zlecenie). Zaplanowano, że w każdym z siedmiu punktów kontaktowych w okresie naboru wniosków, odbędzie się 6 sześciogodzinnych dyżurów ekspertów.

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wyłącznie w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych, które spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok).

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa), co potwierdza, dołączony, do wniosku o udzielenie grantu uproszczony, audyt, energetyczny.

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, co potwierdza dołączony do wniosku o udzielenie grantu uproszczony audyt energetyczny. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów b), c) i d) pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach b), c) i d), np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania.

Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. Jeżeli w budynku/ mieszkaniu, w którym modernizowane będzie źródło ciepła, brak jest systemu zarządzania energią, jego instalacja jest również elementem obowiązkowym.

Inwestycje mogą być ponadto uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za lata ubiegłe i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego należy uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji.

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jeden dom jednorodzinny to 20 tys. PLN, a na mieszkanie 10 tys. PLN, niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli Grantobiorcą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, tj. wspólnota mieszkaniowa). Maksymalny poziom wsparcia do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Grant (stanowiący refundację części wydatków kwalifikowalnych- nie przewiduje się zaliczkowania) wypłacany jest Grantobiorcy na podstawie prawidłowo przygotowanego wniosku o wypłatę grantu wraz z załącznikami jednorazowo, po wykonaniu całej inwestycji opisanej we wniosku o udzielenie grantu.

Wydatki Grantobiorcy muszą być odpowiednio udokumentowane, a dokumenty wystawione na Grantobiorcę.

Pliki do pobrania

→ Skorzystaj z dofinansowania ←

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w
poszczególnych gminach

Gmina Cieszków

Urząd Gimny Cieszków
ul.Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel 71 38 48 102
sekretariat@ug.cieszkow.pl

Gmina Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel 71 38 40 004
info@milicz.pl

Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel 71 312 62 24
prusice@prusice.pl

Gmina Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel 71 399 22 00
ratusz@twardogora.pl

Gmina Wołów

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
tel 71 319 13 05
sekretariat@wolow.pl

Gmina Zawonia

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl

Gmina Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel 71 385 30 57
urzad@zmigrod.com.pl